انگیزشی

انگیزشیموفقیت

۸ نکته برای افزایش بسیار زیادِ درآمد

آقای زیگ زیگلار میگوید " پول همه چیز نیست ولی مثل اکسیژن باید همیشه وجود داشته باشد" . موضوع پول، ثروت و درآمد اکثراً در مباحثات جنبه ای منفی دارد. جامعه به افرادی که زیاد به دنبال پول هستند برچسب...

1 3 4
برگه 4 از 4