مدیریت

مدیریت

۷ دروغ دربارۀ رهبری که باید فراموشش کنید

ما در دورانی زندگی میکنیم که همه به دنبال راههای به سرعت موفقیت شدن و جوابهای آسان میباشند. گاهی اوقات رهبران فکر کردن را به دیگران واگذار میکنند و یا به قول معروف خردِ جمعی را میپذیرند که این رویکرد...

1 2
Page 2 of 2