تحلیل تکنیکال روزانه بازار – سه شنبه 9 اسفند سال 1401

تحلیل تکنیکال روزانه

USD/JPY

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای USD/JPY به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی بالای ابر ایچیموکو، صعودی است که نشان دهنده بازار صعودی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند صعودی قرار دارد. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت مقاومت اول در 137.657 حرکت کند، جایی که مقاومت همپوشانی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد حمایت اول در 134.650، جایی که حمایت همپوشانی با خط فیبوناچی 23.6٪ تقاطع می‌یابد، به سمت پایین حرکت کند.

USD/JPY

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 137.657
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 134.650

DXY

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای DXY به دلیل عبور قیمت فعلی از ابر ایچیموکو صعودی است، که نشان دهنده بازار صعودی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند صعودی قرار دارد. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً مقاومت اول را در 105.610 بشکند، جایی که مقاومت همپوشانی و خط فیبوناچی 78.6٪ قبل از حرکت به سمت مقاومت دوم در 105.610 است. 107.207 که مقاومت همپوشانی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت می تواند برای شکستن حمایت اول در 104.667 حرکت کند، جایی که حمایت همپوشانی و خط فیبوناچی 38.2٪ قبل از حرکت به سمت حمایت دوم در 103.740 است، جایی که حمایت همپوشانی و خط فیبوناچی 38.2٪ است.

DXY

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 105.610
 • تایم فریم H4، مقاومت دوم در 107.207
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 104.667
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی دوم در 103.740

EUR/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای EUR/USD به دلیل عبور قیمت فعلی از زیر ابر ایچیموکو، نزولی است که نشان دهنده ساختار بازار نزولی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد خط روند نزولی قرار دارد. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت حمایت اول در 1.05830 حرکت کند، جایی که مقاومت همپوشانی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 1.06690، جایی که مقاومت همپوشانی و خط فیبوناچی 23.6 درصد است، به سمت بالا حرکت کند.

EUR/USD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، اولین مقاومت در 1.05830
 • تایم فریم H4، پشتیبانی اول در 1.04818

GBP/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای GBP/USD به دلیل عبور قیمت فعلی از زیر ابر ایچیموکو، نزولی است، که نشان دهنده بازار نزولی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد خط روند نزولی قرار دارد. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت حمایت اول در 1.19239 حرکت کند، جایی که حمایت همپوشانی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت می‌تواند برای آزمایش مجدد خط مقاومت اول در 1.21756، جایی که مقاومت همپوشانی است، به سمت بالا حرکت کند.

GBP/USD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، اولین مقاومت در 1.21756
 • تایم فریم H4، پشتیبانی اول در 1.19239

XAU/USD (طلا)

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای XAU/USD به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی زیر ابر ایچیموکو، نزولی است که نشان دهنده بازار نزولی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند نزولی قرار دارد. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً به سمت حمایت اول در 1782.920 ادامه دهد، جایی که حمایت همپوشانی با خط بسط فیبوناچی -27.2٪ تلاقی می کند.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 1824.515 حرکت کند که در آن مقاومت همپوشانی و خط فیبوناچی 23.6٪ است.

XAU/USD (طلا)

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 1824.515
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 1782.920

شاخص داوجونز

در نمودار H4، سوگیری کلی برای DJI نزولی است. برای افزودن تلاقی به این، قیمت در حال عبور از زیر ابر ایچیموکو است که نشان‌دهنده یک بازار نزولی است. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً به سمت حمایت اول در 32504.04 ادامه دهد، جایی که خط فیبوناچی 38.2٪ و پشتیبانی همپوشانی است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می تواند به سمت مقاومت اول در 33380.95 حرکت کند، جایی که خط فیبوناچی 23.6٪ است.

شاخص داوجونز

حوزه های مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 32504.04
 • بازه زمانی H4، مقاومت اول در 33380.95

DAX

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای DAX صعودی است. با این حال، قیمت از زیر ابر ایچیموکو عبور کرده است که نشان‌دهنده تغییر احتمالی ساختار بازار نزولی است. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار می‌رود که قیمت احتمالاً به سمت خط حمایت اول در 15290 حرکت کند، جایی که حمایت همپوشانی با خط فیبوناچی 23.6٪ تلاقی می‌کند. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند به سمت آزمایش مجدد مقاومت اول در 15705 حرکت کند، جایی که اوج اخیر است.

DAX

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 15705 است
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 15290 است

ETH/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای ETH/USD کمی نزولی است، حتی اگر یک خط روند صعودی قوی وجود داشته باشد، ممکن است قیمت قبل از بالا رفتن و شکستن اولین حمایتی که با خط روند صعودی تلاقی می‌کند مجدداً آزمایش کند. اولین خط مقاومت در 1783.72 قبل از شکستن خط مقاومت 2 در 2013.26 که بالاترین نوسان قبلی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت ممکن است به خط حمایت اول در 1509.50 بازگردد، که پشتیبانی اخیر همپوشانی است قبل از اینکه به سمت حمایت دوم در 1173.56 حرکت کند که مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی است.

ETH/USD

حوزه های مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، مقاومت دوم 2013.26
 • تایم فریم H4، مقاومت اول 1783.72
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 1509.50
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی دوم در 1173.56

BTC/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای BTC/USD صعودی است. از آنجایی که یک خط روند صعودی وجود دارد، انتظار داشته باشید که قیمت ممکن است قبل از بالا رفتن و شکستن اولین مقاومت در 24986.97 که نوسان اخیر همپوشانی است، قبل از اینکه به مقاومت دوم 29432.80 برود، دوباره برای آزمایش مجدد یک خط روند صعودی حرکت کند. که در آن 38.2% فیبوناچی اصلاحی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت ممکن است به سمت خط حمایت اول در 21553.01 کاهش یابد که مطابق با 38.2٪ اصلاح فیبوناچی است، قبل از اینکه به سمت حمایت دوم در 19231.61 حرکت کند که مطابق با 61.8٪ اصلاح فیبوناچی است.

BTC/USD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت دوم 29432.80
 • تایم فریم H4، مقاومت اول 24986.97
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 21553.01
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی دوم در 19231.61

S&P 500

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای S&P500 به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی زیر ابر ایچیموکو، نزولی است، که نشان دهنده بازار نزولی است. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت حمایت اول در 3973.25 ادامه دهد که در آن همپوشانی وجود دارد. پشتیبانی با خط فیبوناچی 61.8 درصد تلاقی می کند.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 4056.75 که مقاومت همپوشانی و 38.2٪ خط فیبوناچی است، به سمت بالا حرکت کند.

S&P 500

حوزه های مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 3973.25
 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 4056.75

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید