اینفوگرافیک

چگونه شما خلاقیت را در خودتان از بین میبرید (اینفوگرافیک)

شما نمیتوانید همیشه منتظر شوید که از جایی چیزی به شما الهام شود. گاهی نکتۀ رمز آلود، رویکرد شما نسبت به ایده ها و راه حلهای جدید است. شما نباید خودتان را در مقابل ایده ها و نظرات جدید محافظت کنید. شما میبایست تمام آنها را با دید و ذهنی باز مورد بررسی قرار دهید. برای اینکه رویکرد خود را نسبت به مسائل جدید و نوآوری تقویت کنید به این اینفوگراف که در پائین آمده است توجه کنید. این اینفوگراف به شما کمک خواهد کرد که در مسیر نوآوری و خلاقیت حرکت کنید.

TejaratAfarin Infographic 1.2

تجارت آفرین

دیدگاهتان را بنویسید