Tag Archives: نا موفق

روانشناسی

۱۹ کاری که افراد ناموفق و ناخشنود انجام میدهند (قسمت دوم)

این مقاله قسمت دوم مقاله ای با همین نام است که در روز گذشته منتشر شده است.   11. آنها نگران این هستند که دیگران چه فکری میکنند افراد ناخشنود اغلب بیش از حد به اینکه دیگران چه فکری دربارۀ...

روانشناسی

۱۹ کاری که افراد ناموفق و ناخشنود انجام میدهند (قسمت اول)

همۀ افراد روزهایی را در زندگی دارند که کارایی بسیار پائینی دارند ولی نباید گذاشت که تعداد این روزها در یک سال به اندازۀ انگشتان یک دست برسد. با خواندن نکات زیر متوجه خواهید شد که چرا برخی افراد کارایی...