Tag Archives: مباحثه

علم میگوید که این 9 تکنیک به شما کمک میکند در مباحثه پیروز باشید
روانشناسیمدیریت

علم میگوید که این 9 تکنیک به شما کمک میکند در مباحثه پیروز باشید

مباحثات معمولا منطقی نیستند. برای اینکه در یک مباحثه پیروز شوید باید افراد را بشناسید. پس از تحقیقات و مطالعات بسیار، حقایقی ثابت شده است که به شما کمک میکند بتوانید در یک مباحثه پیروز شوید. 1. متمدن باشید بر...