Tag Archives: قانون طلایی

وارن بافت - میلیاردر خودساخته
افراد موفقوارن بافت

۵ قانون طلایی از میلیاردر خود ساخته وارن بافت

در دنیای تجارت افرادی که نزدیک تر به خورشید پرواز می کنند یا به عبارتی ریسک های بزرگترین انجام می دهند، سهم بیشتری از نور دریافت می کنند. اما مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که...