Tag Archives: سخت کار کردن

قطعاً سخت کار کردن مهم است ولی برای خودتان شانس هم بوجود آورید
انگیزشیموفقیت

قطعاً سخت کار کردن مهم است ولی برای خودتان شانس هم بوجود آورید

آقای استیون کی میگوید: "من قبلاً فکر میکردم که با سخت کار کردن میتوانم موفق شوم. فکر میکردم که ملزوماً نباید از بقیه باهوشتر باشم فقط باید سخت تر کار کنم. صبح ها خیلی زود از خواب بیدار میشدم و خیلی...