Tag Archives: رهبر افسانه ای

بیل گیتس
افراد موفقبیل گیتس

چگونه بیل گیتس به رهبری افسانه ای تبدیل شد

این بحث همیشه وجود داشته است که آیا انسان با ویژگیهای رهبری به دنیا می آید و یا آنها را در خود پرورش میدهد. ظهور فردی مانند بیل گیتس به اینکه آیا او رهبر به دنیا آمده و یا آن...