بایگانی برچسب ها:جلسه

مدیریت

چگونه در گردهمایی ها ارتباطات مؤثری برقرار سازیم

رشد یک تجارت نیازمند پیدا کردن افراد و ارتباطات جدید است. این ارتباطات میتوانند از طریق پیدا کردن همکاران جدید برای تعامل و مشتریان تازه برای فروش ایجاد شوند. شرکت کردن در صدها جلسه و سمینار و رد و بدل...