Tag Archives: اشتیاق

آرزوهای خود را دنبال کنید
انگیزشیموفقیت

چرا باید آرزوهای خود را دنبال کنید، حتی اگر هیچ کس پشت شما نباشد

هر زمان که شما سعی کنید یک تغییر مثبت در زندگی خود بوجود آورید با مقاومتی روبرو خواهید شد. اما شما باید آرزوهای خود را دنبال کنید، حتی زمانیکه مقاومت زیادی برای موفق شدن وجود دارد.