تحلیل تکنیکال روزانه بازار – جمعه 30 دی سال 1401

تحلیل تکنیکال روزانه

USD/JPY

با نگاهی به نمودار روزانه، سوگیری کلی من برای USD/JPY به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی زیر ابر ایچیموکو، نزولی است که نشان دهنده بازاری نزولی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در یک کانال نزولی قرار دارد. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار می‌رود که قیمت احتمالاً به سمت سطح حمایت اول در 126.361 ادامه دهد، جایی که پایین‌ترین نوسان قبلی است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 130.351، جایی که پایین‌ترین نوسان قبلی است، به سمت بالا حرکت کند.

سطوح مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 130.351
 • بازه زمانی H4، حمایت اول در 126.361
USDJPY 202468531 TJA
USD/JPY روزانه

DXY

با نگاهی به نمودار روزانه تحلیل تکنیکال، سوگیری کلی من برای شاخص دلار DXY به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی زیر ابر ایچیموکو، نزولی است که نشان دهنده بازار نزولی است. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً به سمت حمایت اول در 101.300 ادامه دهد، جایی که پایین ترین سطح قبلی است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 103.463، جایی که خط فیبوناچی 23.6% قرار دارد، به سمت بالا حرکت کند.

سطوح مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 103.463
 • بازه زمانی H4، حمایت اول در 101.300
DXY 6845312.0 TJA
DXY روزانه

EUR/USD

با نگاهی به نمودار روزانه، سوگیری کلی من برای جفت ارز EUR/USD به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی بالای ابر ایچیموکو، صعودی است که نشان دهنده ساختار بازار صعودی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در یک کانال صعودی قرار دارد. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً به سمت مقاومت اول در 1.09445 ادامه دهد، جایی که خط فیبوناچی 50٪ است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد سطح حمایت اول در 1.07120، جایی که خط فیبوناچی 38.2٪ است، به سمت پایین حرکت کند.

سطوح مورد توجه:

 • تایم فریم H4 اولین مقاومت در 1.09445
 • سطح حمایت اول H4 در 1.07120
EURUSD 684531 TJA
EUR/USD روزانه

GBP/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای GBP/USD به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی بالای ابر ایچیموکو، صعودی است که نشان دهنده بازار صعودی است. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار می‌رود که قیمت احتمالاً به سمت خط مقاومت 1 در 1.24465 ادامه دهد، جایی که نوسان قبلی بالاتر است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند به سمت پایین برگشته و حمایت اول را در 1.22889، جایی که خط فیبوناچی 23.6٪ قرار دارد، دوباره آزمایش کند.

سطوح مورد توجه:

 • H4 اولین مقاومت در 1.24465
 • حمایت اول H4 در 1.22889
GBPUSD 3126874531 TJA
GBP/USD روزانه

XAU/USD (طلا)

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای XAU/USD به دلیل عبور قیمت فعلی از ابر ایچیموکو، صعودی است که نشان دهنده بازار صعودی است. برای افزودن حمایت به این سوگیری، قیمت از کانال صعودی صعودی نیز شکسته شده است. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار دارید که قیمت احتمالاً به سمت مقاومت اول در 1998.460 ادامه دهد، جایی که نوسان قبلی بالاتر است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد حمایت اول در 1899.685، جایی که خط بسط فیبوناچی -61.8٪ است، به سمت پایین برگشت.

سطوح مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، اولین مقاومت در 1998.460
 • بازه زمانی H4، حمایت اول در 1899.685
GOLD 6843513215468 TJA
XAU/USD روزانه

WTI (نفت)

با نگاهی به نمودار H4، می بینیم که مقاومت اول WTI در 87.163 است که یک ناحیه همپوشانی است.

از نظر پشتیبانی، ما می‌توانیم اولین پشتیبانی خود را در 83.679 ببینیم که پشتیبانی همپوشانی است. همچنین مطابق با 38.2% اصلاحی است. شکستن این سطح باعث افت بیشتر به حمایت دوم ما در 81.710 می شود .

سطوح مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 87.163
 • بازه زمانی H4، اولین پشتیبانی در 83.679
 • بازه زمانی ساعتی، پشتیبانی دوم در 81.710
WTI 312684351 TJA
WTI روزانه

شاخص داوجونز

در نمودار H4، سوگیری کلی برای Dow Jones صعودی است. برای افزودن تلاقی به این، قیمت در حال عبور از ابر ایچیموکو است که نشان دهنده یک بازار صعودی است. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً به سمت خط مقاومت اول در 34712.28 ادامه دهد، جایی که نوسان اخیر در اوج است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می تواند به سمت حمایت اول در 32581.97 حرکت کند، کمی بالاتر از خط فیبوناچی 38.2٪.

سطوح مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 32581.97
 • بازه زمانی H4، مقاومت اول در 34712.28
dow jones 684531268 TJA
Dow Jones روزانه

ETH/USD (اتریوم)

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای ETH/USD به دلیل عبور قیمت فعلی از ابر ایچیموکو صعودی است، که نشان دهنده بازار صعودی است. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار می رود قیمت به سمت حمایت اول در 1505.97 حرکت کند که نوسان اخیر همپوشانی است. همچنین در راستای خط فیبوناچی 23.6% است و ممکن است به سمت مقاومت اول در 1610.81 حرکت کند، جایی که نوسان قبلی بالاتر است. در یک سناریوی جایگزین، اگر قیمت از خط حمایت اول عبور کند، ممکن است قیمت به خط حمایت دوم 1433.59 کاهش یابد که در آن خط فیبوناچی 38.2٪ است.

سطوح مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول 1610.81
 • بازه زمانی H4، حمایت اول در 1505.97
 • بازه زمانی H4، حمایت دوم در 1433.59
ETHUSD 864531231264578 TJA
ETH/USD روزانه

BTC/USD (بیت کوین)

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای BTC/USD به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی بالای ابر ایچیموکو، صعودی است که نشان دهنده بازار صعودی است. اگر این حرکت صعودی ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود که قیمت احتمالاً مقاومت اول را در 21595.83 بشکند که نوسان بالای نوسان اخیر است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد حمایت اول در 20262.67 به پایین برگردد. خط حمایت دوم در 18343.65 است که در آن 100% طرح‌ریزی فیبوناچی و 38.2% کاهش مجدد فیبوناچی است.

سطوح مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول 21595.83
 • بازه زمانی H4، اولین حمایت در 20262.67
 • بازه زمانی H4، حمایت دوم در 18343.65
BTCUSD 684312678 TJA
BTC/USD روزانه

S&P 500

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای S&P500 به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی بالای ابر ایچیموکو، صعودی است که نشان دهنده بازار صعودی است. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت مقاومت اول در 4119.97 ادامه دهد، جایی که خط فیبوناچی 78.6٪ است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای شکستن حمایت اول در 3888.39، جایی که خط فیبوناچی 50 درصد است، پیش از حرکت به سمت حمایت دوم در 3764.49، جایی که پایین‌ترین نوسان اخیر است، حرکت کند.

سطوح مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، حمایت اول در 3888.39
 • بازه زمانی H4، حمایت دوم در 3764.49
 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 4119.97
SP500 864521678 TJA
S&P 500 روزانه
تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید