نوشته‌ها

کارمندان خود را همانند افراد بالغ مدیریت کنید نه مانند فرزندانتان

/
برای بیشتر قسمتهای سازمانتان افراد بالغ استخدام کنید و آنها را ه…