بایگانی برچسب ها:اشتیاق

انگیزشیموفقیت

چرا باید آرزوهای خود را دنبال کنید، حتی اگر هیچ کس پشت شما نباشد

هر زمان که شما سعی کنید یک تغییر مثبت در زندگی خود بوجود آورید با مقاومتی روبرو خواهید شد. گاهی اوقات این مقاومت درونی است. به این معنی که شما در مقابل خودتان. زود از خواب بیدار شدن برای رفتن...