نوشته‌ها

3 دلیلی که نمیتوانید از تمام توانتان برای یادگیری استفاده کنید

/
بهبودِ فردی را میتوان یک صنعت با رشدی بسیار سریع دانست. امروزه همه …

7 درسی که میتوان از پولدارترین افراد دنیا دربارۀ پول آموخت

/
پولدارها به روشی کاملاً متفاوت از بقیۀ افراد فکر و عمل میکنند…

10 چیزیکه بهترینِ بهترین ها به گونه ای دیگر انجام میدهند

/
چیزیکه همیشه باعث حیرت است این است که چیزهایی زیادی وجود دارند…