7 ترس اساسی که همۀ افراد موفق باید بر آنها غلبه کنند

/
اگر میخواهید که زندگی موفقی داشته باشید لاجرم باید بر ترس های…

همۀ ما فروشنده هستیم. این 3 تکنیک را برای اینکه فروشندۀ بهتری باشید استفاده کنید

/
ممکن است که شغل شما فروش نباشد امّا پرورش دادن این مهارت برای ب…
دونالد ترامپ

4 درسی که تجارت آفرینان میتوانند از دونالد ترامپ بیاموزند

/
"اگر برنده نشوم، این کار برای من کاملاً اتلاف وقت به حساب می آید" دونا…