فرمول استفاده از قیمت ارزها :

از آنجاییکه ارز پایه برای محاسبه در ایران دلار امریکا می باشد، برای بدست آوردن قیمت ارز سایر کشورها می توانید از قیمت دلار امریکا استفاده کنید.

برای مثال چنانچه شما می خواهید قیمت یورو در بازار ایران را داشته باشید می بایست قیمت دلار امریکا در بازار ایران را در معادل یورویی آن ضرب کنید.

برای مثال اگر قیمت دلار در بازار ایران 40.000 ریال و جفت ارز دلار/یورو در چارت 1.24805 باشد قیمت یورو معادل ریال 49.922 = 40.000 * 1.24805 خواهد بود.