استارت آپ شما

استارت آپ خود را معرفی کنید و برای آن اسپانسر و سرمایه گذار جذب نمائید.

نام

نام خانوادگی

متولد

تحصیلات

رشته

ایدۀ استارت آپ

بودجۀ مورد نیاز

پیش بینی آیندۀ طرح

درصد سهم واگذاری به سرمایه گذار

دیدگاهتان را بنویسید